מכרז פומבי 101/2021 למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרמ"י