תכנון והקמה של מבנה כליאה ומבנה הסקה, תכנון מכלול תעסוקה ומבנים נוספים בבית סוהר אלה