מכרז פומבי מס" 09/2021 לקבלת זיכיון להשכרת משרד במבנה בית ההנדסה במע"ר