מכרז פומבי מס' 55/2020 למתן שירותי תיקון וטיפול בטרקטורים