מכרז פומבי מס' 6/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון לשבילי אופנים ופיקוח עליון עבור המועצה המקומית מצפה רמון