מכרז אספקת כלי אצירה ופינוי פסולת נייר מבתי התושבים ומנקודות המחזור