הודעה בדבר מכרז מספר 21/2021 בדבר עבודות פיתוח ושיפוץ כבישים פנימיים