מכרז מס' 5/2021 - מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה