לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת חשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו - וולטאית (PV) בהסדרות שונות ובהספקים שונים על גגות ובאתרים בבעלות מכון ויצמן