מכרז מס’ 59/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחום רישוי מקצועות הרפואה לסטודנטים שלמדו בחו"ל