מכרז פומבי מס' 201/3/22 הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרש מס' 104 בעורף נמל אשדוד