מכרז להספקת שירותי הנפקת כרטיסי רישיון וטפסי הודעות והתראות למחזיקי כלי ירייה והפצתם