מכרז פומבי 5/2022 - אספקת ריהוט משרדי לרשויות האשכול